280 vietų lopšelis-darželis ,,Žvaigždutė“ įsteigtas 1973 m. lapkričio 8 d. Lopšelyje-darželyje įrengta 12 grupių. Erdvūs grupių kambariai sudaro geras sąlygas įvairiapusei vaikų veiklai. Kiekviena grupė turi stacionarų miegamąjį. Atskiras kabinetas logopedui, didelė salė muzikos valandėlėms,  kūno kultūros pratyboms ir renginiams organizuoti. Metodiniame kabinete veikia bibliotekėlė. Darželio stenduose pateikiama informacija apie kiekvienos grupės darbuotojus, veiklą, individualumą. Grupės savitos, originalios. Žaidimų kambariuose  gausu  priemonių ir žaislų vaikų veiklai. Padedant vaikų tėveliams, įstaigos darbuotojai pradėjo gražinti darželio aplinką apželdindami teritoriją.

Mūsų misija:
Lopšelis-darželis teikia ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, sudaro sąlygas ugdytinių prigimtiniams, pažintiniams ir kultūriniams poreikiams tenkinti, brandina mokyklai, deda pagrindus vaikų socializacijai.
Dirba pagal lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą.
Propaguoja sveiką gyvenimo būdą.
Diegia naujas technologijas, modernizuoja įstaigos materialinę bazę pagal šiuolaikinius reikalavimus.
Tobulina metodinio darbo organizavimą.
Telkia bendruomenę kaitai analizuojant ir vertinant ugdymo kokybės pokyčius.
Plečia partnerystės ryšius.
Mūsų vizija:
Lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ – moderni, demokratiška ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą pagal savitą programą, atitinkančią šiuolaikinės visuomenės ir klientų poreikius.
Institucija, formuojanti vertinimo, įsivertinimo bei mokymosi kultūrą, užtikrinanti ugdytiniams ir darbuotojams sveikas ir saugias ugdymo(si) ir darbo sąlygas, bendraujanti ir bendradarbiaujanti su socialine aplinka.
Aktyvi bendruomenė, puoselėjanti vaikų saviraišką ir individualybę, atskleidžiant tautos kultūros vertybes.

Lopšelio-darželio kolektyvas daug dėmesio skiria vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui. 2001 m.  įstaiga įtraukta į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Pedagogai – respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ nariai.

Įstaigoje nustatyta 5 dienų darbo savaitė.

Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d. Vasarą vaikai gali atostogauti  arba lankyti įstaigą (jei ji laikinai neuždaroma) pagal tėvelių poreikį.

Darbo laikas – 6.30 – 18.15 val. Atskirų grupių darbo laikas nustatomas atlikus tėvų apklausą.
Vaikų lankomumas registruojamas kiekvieną rytą iki 9.15 val.

Lopšelyje-darželyje vaikai maitinami pagal tėvų pageidavimą vieną, du arba tris kartus.
Valgiaraštis 1–3 ir 4–7 metų amžiaus vaikams sudaromas 10-čiai dienų ir yra suderinamas su Panevėžio visuomenės sveikatos centru.

Grupės auklėtojos nusistato savo grupės dienos ritmą. Vaikai ugdomi viso buvimo įstaigoje laiku. Aktyviausia veikla vyksta pirmoje dienos pusėje.

Kadangi įstaigoje sudarytos puikios sąlygos ugdytinių aktyvumui, saviraiškai, individualiems gebėjimams plėtotis, ,,Žvaigždutės“ vaikai iniciatyvūs, kūrybingi, įgyję kasdieniniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų.

Šiuo metu įstaigą lanko 199 vaikai. Veikia 12 grupių. Dirba 55 darbuotojai, iš jų 24 pedagogai.
Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikiama kvalifikuota logopedo pagalba.

Laukiame  mažylių, norinčių lankyti mūsų įstaigą ir jų tėvelių, pasitikinčių mūsų darbuotojais.

Šalia baltų beržų
Darželis mūsų mielas.
,,Žvaigždutė“ jis vardu,
Jį lankome kas dieną.

Draugaujame visi,
Nes esame šaunuoliai.
Ateik pas mus ir tu,
Visad sutiksim noriai.