209 vietų lopšelis-darželis ,,Žvaigždutė“ įsteigtas 1973 m. lapkričio 8 d. Lopšelyje-darželyje įrengta 12 grupių. Erdvūs grupių kambariai sudaro geras sąlygas įvairiapusei vaikų veiklai. Kiekviena grupė turi stacionarų miegamąjį. Yra du atskiri kabinetai logopedams, didelė salė muzikos valandėlėms,  kūno kultūros pratyboms ir renginiams organizuoti. Grupių stenduose pateikiama informacija apie kiekvienos grupės darbuotojus, veiklą, individualumą. Grupės savitos, originalios. Žaidimų kambariuose  gausu  priemonių ir žaislų vaikų veiklai.

Įstaigos valdymo shema

Mūsų misija:Drauge (kartu) augame, veikiame (kuriame), tobulėjame.
Mūsų vizija:

atvira, imli naujovėms, patraukli ikimokyklinio ugdymo mokykla, puoselėjanti gamtosaugines, vertybines nuostatas, tenkinanti vaikų saviugdos ir saviraiškos poreikius, atliepianti bendruomenės lūkesčius.

Lopšelio-darželio kolektyvas daug dėmesio skiria vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui. Pedagogai – respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ nariai. Įstaiga nuo 2019 metų dalyvauja Tarptautinėje gamtosauginių mokyklų programoje.

Įstaigoje nustatyta 5 dienų darbo savaitė.

Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d. Vasarą vaikai gali atostogauti  arba lankyti įstaigą (jei ji laikinai neuždaroma) pagal tėvelių poreikį.

Darbo laikas – 6.30 – 18.18 val.
Vaikų lankomumas registruojamas kiekvieną rytą iki 9.00 val.

Lopšelyje-darželyje vaikai maitinami pagal tėvų pageidavimą vieną, du arba tris kartus.
Valgiaraštis 1–3 ir 4–7 metų amžiaus vaikams sudaromas 15- ai dienų.

Grupės auklėtojos nusistato savo grupės dienos ritmą. Vaikai ugdomi viso buvimo įstaigoje laiku. Aktyviausia veikla vyksta pirmoje dienos pusėje.

Kadangi įstaigoje sudarytos puikios sąlygos ugdytinių aktyvumui, saviraiškai, individualiems gebėjimams plėtotis, ,,Žvaigždutės“ vaikai iniciatyvūs, kūrybingi, įgiję kasdieniniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų.

Šiuo metu įstaigą lanko 203 vaikai. Veikia 12 grupių. Dirba 52 darbuotojai, iš jų 24 pedagogai.
Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikiama kvalifikuota logopedų pagalba.

Laukiame  mažylių, norinčių lankyti mūsų įstaigą ir jų tėvelių, pasitikinčių mūsų darbuotojais.

Šalia baltų beržų
Darželis mūsų mielas.
,,Žvaigždutė“ jis vardu,
Jį lankome kas dieną.

Draugaujame visi,
Nes esame šaunuoliai.
Ateik pas mus ir tu,
Visad sutiksim noriai.